सोनचाफ्याची फुलं आणि त्तो स्पर्श(भाग २)

सोनचाफ्याची फुलं आणि त्तो स्पर्श(भाग २)

सुम्याच्या संसारातल्या त्या जीवघेण्या आठवणी

सुम्याला लग्न होऊन दोन वर्ष झाली.तीला एक स्वरूप सुंदर मुलगी झाली.अगदी सुम्यासारखी दिसायची. सुम्या आपल्या नवर्‍याबरोबर पुण्यात रहायची.तीचा नवरा तीच्यावर खूप प्रेम करायचा.सुम्याला खूप आनंद व्हायचा. कोकणात आईकडून चवदार स्वयंपाक कसा करायचा ते शिकल्यामुळे तीच्या जेवणावर तीचा नवरा खूष असायचा.

सुम्याला एकटी असताना गुरूनाथची खूप आठवण यायची.गुरूनाथसुद्धा तीच्यावर खूप प्रेम करायचा.पण ते प्रेम बालीश तरूण वयातलं होतं.भविष्य कसं असेल त्याची त्या वयावर पर्वाही नसते आणि जाणीवही नसते. त्यावेळची परिस्थिती,त्यावेळचे समाजातले संस्कार ह्यावर ते प्रेम कसं वाढत जाईल हे अवलंबून असतं.

सुम्या आपल्या नवर्‍याबरोबर सुखी होती.आपली नोकरी-धंदा संभाळून तो तीला उरलेल्या वेळात आपला सहवास द्यायचा.सुम्यापण विचाराने व्यवहारी होती.समजूतदार होती.नवर्‍याकडून तीच्या अपेक्षा अवास्तव नव्हत्या.

तीचा नवरा तीला नेहमी म्हणायचा की,त्याग आणि प्रेम ह्या एका नाण्याच्या दोन बाजू असून ते नाणं समजूतदारपणाच्या धातूचं असतं.प्रेम,त्याग आणि समजूतदारपणा ह्यातलं एक कमी पडलं की संसारात ते नाणं खणखण वाजणार नाही.नवर्‍याच्या ह्या म्हणण्याचे सुम्यावर चांगलेच परिणाम झाले होते.तीच्या संसारात ह्या तीन्ही गोष्टीची कमतरता ती पडू देत नव्हती.त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत ती अगदी सुखी होती.नवर्‍याकडे तीच्या अवास्तव मागण्या नसायच्या.आणि नवर्‍याच्या पण.

सुम्याने सुरवातीला आपल्या नवर्‍याला एक गोष्ट सांगीतली होती.ती म्हणजे तीला जमल्यास रोज सोनचाफ्याचं फुल डोक्यात माळायला आवडेल.नवरा तीला खूषीने रोज ओंजळभरून सोनचाफ्याची फुलं आणून द्यायचा.त्याने तीला कधीही विचारलं नाही की हेच फूल तुला का आवडतं? आणि तीनेही त्याचं वैशिष्ट त्याला सांगीतलं नव्हतं.

गुरूनाथने आपल्या लग्नाचा विचार सोडून दिला होता.सुम्याशी नाही तर कुणाशी नाही,असा काहीसा लग्नाबद्दलचा निर्णय त्याने घेतला होता.वाचन करण्यात तो आपला वेळ घालवायचा.कामावरून आल्यावर रोज समुद्रावर फिरायला जायचा त्याचा शिरस्ता होता.मग ती गिरगांव चौपाटी असो,जहूची चौपाटी असो, किंवा हाजीअलीचा कट्टा असो.मावळत्या सूर्याकडे बघत तो संध्याकाळ घालवायचा.अशा एकांतात त्याला लहानपणाचे कोकणातले दिवस आठवायचे.सुम्याचीपण आठवण यायची.

सुम्याच्या नवर्‍याने पैशाची गुंतवणूक म्हणून मुंबईला वरळी सी-फेसवर एक फ्लॅट घेतला होता.एकदिवशी सुम्या,तो आणि त्याची मुलगी दोन दिवस हवा बदल म्हणून विकेंडला मुंबईला त्या फ्लॅटमधे रहायला आले होते.स्वतःची गाडी चालवत ते पुण्याहून मुंबईला आले होते.सहज म्हणून वरळीला समुद्रावर फिरायला आले होते.तीघही कट्ट्यावर येऊन बसली.जवळच उभ्या असलेल्या भेळवाल्याकडून भेळ घेऊन खात खात संध्याकाळचा सूर्य मावळतानाची मजेची आनंद लूटत होते.काळोख झाल्याने लगबगीने उठून जवळच पार्क केलेल्या आपल्या गाडीत बसून घरी जायला निघाले.सुम्याच्या मुलीला कट्ट्यावर बसून सूर्यास्त पहायला गोडी लागली होती.

गुरूनाथ असाच एकदा ह्या कट्ट्यावर बसून सूर्यास्त पहायला आला होता.त्याला त्या कट्ट्यावर एक कोमेजलेलं सोनचाफ्याचं फुल दिसलं.त्याने ते उचलून घेतलं ,त्याचा वास घेतला आणि जपून आपल्या जवळ खिशात ठेवलं.खूप दिवसानी त्याला सोनचाफ्याचं फूल आणि त्याचा वास घ्यायला मिळाला. चटकन त्याच्या मनात आलं की कुणाच्या तरी केसात खोचलेलं हे फुल सुटून खाली कट्टुयावर पडलं असावं.सुम्याच्या डोक्यातून नक्कीच नसणार.सुम्या पुण्याला रहाते.ती इकडे कुठून येणार.असेल
कदाचीत दुसर्‍या एखाद्या बाईच्या डोक्यातलं ते फूल.

खरं पाहिलं तर ते फुल सुम्याच्याच केसातून पडलं होतं.त्याचं असं झालं,त्या विक-एन्डच्या शनिवारी सुम्या, तीचा नवरा आणि त्यांची मुलगी मुंबईला फिरायला आली होती.पावसाळ्याचे दिवस होते.आकाश ढगाने भरलं होतं.पण पाऊस पडत् नव्हता.गार वारा मात्र वहात होता.थोडे थोडे थेंब अंगावर पडले. नंतर काही वेळाने पावसाची सर येणार असं वाटल्याने धावत,पळत ती तीघही गाडीत बसायला गेली.त्या घाई-गर्दीत सुम्याच्या डोक्यातलं ते चाफ्याचं फुल कट्यावर पडलं असावं.आणि तेच फूल गुरूनाथला दुसर्‍या दिवशी,रविवारी,सापडलं असावं.
त्यानंतर बरेच वेळा,गुरूनाथ त्या कट्ट्यावर, परत एकदा एखादं फुल दिसेल का म्हणून, आशाळभूत होऊन हुडकायचा.

तो रविवारचा दिवस होता.सुम्या आणि कंपनी मुंबईला आली होती.सुम्याच्या मुलीला भेळ खायची इच्छा झाली.संध्याकाळी त्या कट्ट्यावरच्या भय्याकडून तीघांसाठी भेळ घेऊन ती तीघं जवळच पार्क केलेल्या गाडीत बसून भेळ खात होती.मुलीला भेळ खाऊन झाल्यावर तोंड फार तीखट झाल्यामुळे पाणी प्यावस्ं वाटलं.पण पाण्याची बाटली घरीच विसरल्याने सुम्याला आयडीया सुचली.सुम्या गाडीतून उतरून भेळवाल्याकडे येऊन थोडे सुके कुरमुरे पुडीत घेऊन परत जात असताना पाठमोरा तीथेच उभा राहून भेळ खाणार्‍या गुरूनाथला सोनचाफ्याच्या फुलाचा वास आला.समुद्रावरून येणार्‍या वार्‍यामुळे सुम्याच्या डोक्यातल्या फुलाचा वास त्याला आला असावा.मागे वळून पाही पर्यंत सुम्या लगबगीने गाडीत जाऊन बसली.ती सुम्याच असावी असा अंदाज घेऊन गुरूनाथ भरभर त्या गाडीकडे जाण्याच्या प्रयत्नात होता. परंतु ते त्याला जमलं नाही.पण धावत्या गाडीचा नंबर त्याने लक्षात ठेवला.

दुसर्‍या दिवशी गुरूनाथ आर.टी.ओ ऑफीसमधे गेला.त्याचा एक मित्र तीथे काम करायचा.त्याच्या जवळ तो नंबर देऊन घरचा पत्ता मिळेल का पहात होता.परंतु,त्याच्या मित्राने ती गाडी पुण्याला रजिस्टर झाली आहे. मुंबईची ती गाडी नसल्याचं सांगीतलं.गुरूनाथचा संशय आणि बळावला.त्याच मित्राची चिठ्ठी घेऊन तो दुसर्‍या विक-एन्डला पुण्याला गेला.पुण्याच्या आरटीओ ऑफिसमधे जाऊन त्या गाडीचा नंबर दाखवून पत्ता काढला. पत्यावरून सुम्याच्या नवर्‍याचं नाव आहे हे त्याला कळलं. गुरूनाथ खूप सुखावला. संध्याकाळी त्या पत्त्यावर तो गेला.घराला कुलूप होतं.गुरूनाथ थोडा खजील झाला.पण शेजार्‍याकडून त्याने माहिती काढली.तो सुम्याचाच पत्ता होता ह्याची त्याला खात्री झाली.

खरं म्हणजे,इतक्या वर्षात सुम्याची आठवण येउनही तो तीला कधी भेटायला गेला नव्हता.सुम्याचा पत्ता त्याला सहजच कोकणातून तीच्या आईवडीलाकडून मिळू शकला असता.पण तीच्याकडे जाऊन तीच्या सुखी संसाराला आपली नजर लागू नये असं मनात म्हणत तसं रहायला पहात होता.हे त्याचे विचार सुम्याच्या लग्नानंतर अगदी सुरवाती-सुरवातीचे होते.जसे दिवस जात होते तसं त्याला तीची आठवण प्रकर्षाने यायची.पण काही कारण नसताना तीचा पत्ता काढून तीला भेटायला जायचं तो टाळत होता. टंगळमंगळ करीत होता.

ह्यावेळी मात्र त्याने तीला भेटायचा निर्धार केला.पण तीला भेटायचा योग नव्हता.एक मात्र त्याने केलं होतं सोनचाफ्याची फुलं घेऊन तो तीच्या घरी गेला होता.
परत घरी येताना प्रवासात त्याच्या मनात आलं,

टपाल पेटी जेव्हा उघडशीत तेव्हा
सोनचाफ्याच्या फुलांचो वास येतलो
गडग्याजवळची ओंजळ भरून मी
दिलेली ती फुलां तुझ्या ओंजळीत
घेताना होणारो तो स्पर्श तुका जाणवतलो
बघ माझी आठवण येतां कां?

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

तीन्ही डिबेटमधे जिंकून, अमेरिकन दुर्गेची- हिलरीची, ८ नव्हेंबरकडे आगेकूच

तीन्ही डिबेटमधे जिंकून, अमेरिकन दुर्गेची- हिलरीची, ८ नव्हेंबरकडे आगेकूच

“हिलरीने ट्रम्पला तिसर्‍या डिबेटमधे सफशेल पाडलं हे खरं आहे का रे भाऊ?”

“नक्कीच. अरे, शेवटी चिडून ट्रम्प जाऊन चक्क तिला म्हणालाही
“दुर्गे दुर्घट भारी..”
त्याच्या द्दष्टीने,
“Nasty woman”
पण ती त्याच्याकडे बघून हसली मात्र.
“मी जिंकलो तरच निवडणूकीच्या रिझल्टला मान्यता देईन” असं दुसर्‍या दिवशी सकाळी म्हणाला.पोरकटपणाची परिसीमा म्हटली पाहिजे.”

“आता पुढे काय होणार असं तुला वाटतं भाऊ?”

“अंदाज असा आहे की,हिलरी ज्याअर्थी इलेक्टरल व्होटमधे सहजच ३०५ ह्या आकड्यावर पोहोचली आहे.(निवडणूक जिंकायला २७० व्होटस लागतात.)आणि ट्रम्प अजून १७१ व्होटसला रेंगाळतो आहे त्याअर्थी निकाल उघडच आहे.आणि हे त्यालाही माहित आहे.आता उरलेले दिवस तो आदळ-आपट करणार हे निश्चीत.”

“इलेक्टरल व्होटस म्हणजे रे काय भाऊ?”

“१०० सिनेटर्स आणि ४३५ कॉंग्रेसमन मिळून ५३५ इलेक्टरल व्होटस अधीक ३ डिस्ट्रीक कोलंबीयाचे मिळून ५३८ व्होट्स होतात.५३५च्या निम्मेच्या जवळ म्हणजे २७० व्होटस मेजारीटी व्होटस म्हणून समजली जातात.२७० च्या वर ज्याला व्होट्स मिळतात तो जिंकतो.
सर्व साधारण प्रत्येक राज्यातून २ सिनेटर्स निवडले जातात.म्हणजे ५० राज्यांचे १०० सिनेटर्स.आणि प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्ये प्रमाणे कॉंग्रेसमन निवडले जातात. एकून ४३५+३ म्हणजे ४३८ कॉंग्रेसमन होतात.४३८+१०० म्हणजे ५३८ एकूण इलेक्टरल व्होटस होतात.”

मग प्रत्येक नागरिकाच्या व्होट्सचं काय रे भाऊ?

“त्या त्या राज्यातले नागरिक आपल्या उमेदवाराला मत देतात.दोघा प्रेसिडेंट उमेदवारापैकी ज्याला जास्त मतं मिळतात ते राज्य तो उमेदवार जिंकतो आणि त्या राज्याला दिलेली सर्वच्या सर्व इलेक्टरल व्होटस त्याला मिळतात.ज्या राज्यात जास्त लोकसंख्या त्या राज्यातील इलेक्टरल व्होटस जास्त.

उदा: कॉलिफोरनीयाला ५५ इलेक्टरल व्होटस आहेत.

नागरिकानी दिलेली व्होटस ज्याला पॉप्युलर व्होटस म्हणतात ती ज्या उमेदवाराला जास्त मिळतात तो जिंकला असं नाही.ज्याला २७० पेक्षा जास्त इलेक्टरल व्होटस मिळाली तो जिंकतो.”

“मग ही इलेक्टरल व्होटस ही काय भानगड आहे रे भाऊ?

“अरे,त्याला खूप इतिहास आहे.पण थोडक्यात सांगायच्ं तर जास्तीत जास्त पॉप्युलर व्होटस मिळतात त्या पार्टीच्या उमेदवाराची आणि त्याच्या पार्टीची मिरास होऊ नये म्हणून ५० ही राज्यात इलेक्टरल व्होटस आहेत.त्यामुळे पॉप्युलर व्होटस मिळाली म्हणून तो जिंकला असं होत नाही.ज्याला २७० वर इलेक्टरल व्होटस मिळतात तो जिंकतो कारण त्याची पॉप्युल्यारीटी किती राज्यातून तो निवडून आला ह्या वर आहे.त्यामुळे सर्व राज्याना न्याय मिळतो.
एखाद्या निवडणूकीत एखादं राज्य एकावेळे एका पार्टीचा उमेदवार निवडून देईल तर दुसर्‍या वेळच्या प्रेसिडेंटच्या निवडणूकीत दुसर्‍या पार्टीचा निवडून देईल.अशा राज्याना स्विंग स्टेट्स म्हणतात.प्रचार करून करून एखादं राज्य आपल्या पार्टीकडे फिरवून घेता येतं अशा राज्याना बॅटलग्राऊंड स्टेट म्हणतात.पण काही राज्यं काही झालं तरी एकाच पार्टीला मेजारीटी व्होट देतात
उदा:कॅलिफोरनीया …..नेहमीच डेमॉक्रेटीक पार्टी्ला निवडून देते
टेक्सस……रिबक्लीन पार्टी.
असं काहीसं आहे.सगळं समजावून सांगायला जागा ही नाही आणि पूर्ण माहिती खिचकट आहे,आणखी डिटेल माहिती हवी असल्यास गुगल करून पहाणं सोपं होईल.पण सगळ्यानांच त्यात इंटरेस्ट नसतं.”

म्हणजे आता ८ नोव्हेंबरची वाट पहावी लागेल असंच ना भाऊ?

“होय,अगदी असंच”

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

हिलरी “दुर्गा” आहे अशी डॉनाल्ड ट्रम्पचीच कबुली.

“काल दुसरं डिबेट झालं.हिलरी चवदा पॉइन्ट्सने दुस‍र्‍यांदा जिंकली.

२००५ मधे खासगीत ट्रम्प जे व्हिडीयोवर स्त्रींयाबद्दल(हलकट,चावट) बोलला होता, तो व्हिडीयो डिबेटच्यापूर्वी ऐनवेळी सर्व देशात टिव्हीवर उघडपणे दाखवला गेला.

डिबेटमधे त्याबद्दल त्याला प्रथम माफी मागावी लागली.हिलरीने त्याला डिबेटमधल्या तिच्या भाषणात शाल-जोडीतले जोडे योग्य प्रकारे दिले म्हणा.

आणि ट्रम्पच शेवटी हिलरीबद्दल बोलला,

“She doesn’t quit. She doesn’t give up. I respect that. I tell it like it is. She’s a fighter.”
म्हणजेच ती दूर्गा आहे असंच त्याला म्हणायचं होतं.होय ना रे भाऊ?

“होय तर,अरे ट्रम्प जे व्हिडीयोवर स्रींयाबद्दल बोलला,ते जर एखादा भारतातला नेता निवडणूकीत स्त्रींयाबद्दल बोलला असता तर भारतीय स्रीयांनी मोर्चा काढला असत्ता, त्याला रस्त्यावर आणून त्याची दिंड काढली असती आणि जाहिर माफी मागायला लावली असती.आणि निवडणूकीत त्याला धडा शिकवला असता.”

“त्यामानाने अमेरिकन स्त्रीया जरा बावळटच आहेत नाही का रे भाऊ?”

“तसं नव्हे रे, आपल्या भारतीय स्रीयांचे संस्कार निराळे आहेत.त्या फाल्तूगीरी चालवून घेणार नाहीत.इमिग्रेशनमुळे निरनीराळ्या संस्काराच्या स्त्रीया इकडे आहेत.त्यामुळे इकडच्या स्त्रीयांचे संस्कार निराळे आहेत.त्या आता निवडणूकीत त्याला धडा शिकावतील.७२ टक्के स्त्रीया अगोदरच डॉनाल्डच्या विरोधात गेल्या आहेत असं ऐकतो.”

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॉलिफोरनीया)

सोनचाफ्याची फुलं आणि तो स्पर्श

सुम्या(सुमती) आणि गुरूनाथ ह्यांच्या इरसाल आंघोळींच्या आठवणी.

सुम्या आणि गुरूनाथ हे एकमेकाचे शेजारी.आळीच्या घरात रहायचे.त्यामुळे सामाईक भिंत होती.मागील परीसरात पण सामाईक गडगा होता.दोघांमधे बावही सामाईक होती.बाव घरापासून थोडी दूर होती.

टाककरांची सुम्या आणि केसकरांचा गुरूनाथ एकुलती एक मुलं.ल्हानपणी लपंडाव,लंगडी खोखो हे त्यांचे नेहमीचे खेळ असायचे.जवळपासच्या मित्रांना सामील करून खेळायचे. कधी कधी दोघंच असताना घरात बसून सोंगट्याचे (घुल्यांचे) खेळ खेळायचे.
दोघांच्याही परसात माडाची मोठी झाडं,कवाथे,फणसाची झाडं होती.गुरूनाथाकडे एक सोनचाफा होता.

लहानपणापासून ह्या मुलांची एक सवय होती.एकमेकाला जरूरी प्रमाणे मदत करायची.लक्षात ठेवण्या सारखं म्हणजे रोज सकाळी उठल्यावर सुम्या गुरूनाथासाठी बावीतून कळश्याभरून आंघोळीसाठी पाणी काढून द्यायची. समोर असलेल्या कवाथ्याच्या बुंद्याशी एक पाथर असायची त्यावर उभं राहून आंघोळ करता यायची.हातात पाण्याने भरलेली कळशी मिळाल्यावर तो डोक्यावर पालथी घालून कळशी रिकामी करायचा.दोन तीन कळश्या अश्या सरळ ओतून झाल्यावर अंगाला साबू लावायचा.कधी कधी सुम्या त्याची उघडी पाठ साबू लावून चोळायची.कधी कधी डोक्याला साबू लावून त्याच्या डोक्यावर भरली कळशी ओतायची.असं चालायचं.

बायकांसाठी, बावीजवळच्या दुसर्‍या कवाथ्या जवळ, झापांचा आडोसाकरून गडग्याचा आधार घेऊन आंघोळीसाठी न्हाणी-घर केलेलं होतं.घरातल्या बायका इथे आंघोळ करायच्या. पाण्याचा हंडा विटांच्या चुलीवर ठेऊन पाणी गरम केलं जायचं.सुम्यासुद्धा तिच्या परसात केलेल्या आडोशाच्या न्हाणी-घरात आंघोळ करायची.गरम पाण्याची बादली उचलालयला कधी कधी गुरूनाथ तिला मदत करायचा.असं सर्व चालायचं.

कालांतरानी मुलं मोठी होत गेली.सुम्या फ्रॉक ऐवजी परकर पोलका नेसायला लागली होती,गुरूनाथाच्या नेसायच्या कपड्यात, म्हणजे तो अर्धी चड्डी आणि कोपर्‍यापर्यंत शर्ट घालायचा, काही फरक झाला नव्हता.त्यानंतर मुलं आणखी मोठी झाल्यावर सुम्या आता परकर पोलका नेसण्या ऐवजी,चोळी लुगडं नेसायला लागली.गुरूनाथपण अर्धी चड्डी आणि अर्धा शर्ट वापरण्याऐवजी लांब सफेद लेंगा आणि फुल शर्ट घालायला लागला.

गुरूनाथ आता वयात आला होता.त्याला त्याच्या नाकाखाली लव आली होती.हातापायावरचे केस जरा राठ झाले होते.छातीवर सुद्धा भरपूर केस आले होते.गुरूनाथ आता उघड्ं रहायला लाजायचा.आंघोळीला पंचा नेसून यायचा. सुम्याकडून भरलेल्या कळश्या घेऊन पाठमोरा होऊन उभ्या उभ्या ती थंड पाण्याची कळशी डोक्यावर रिकामी करायचा.सुम्यापासून पाठमोरा राहून अंगाला साबू चोळायचा.सुम्या शहाणी होती ती समजून जायची. त्याच्या पाठीला साबू लावायला आता ती जायची नाही.त्याच्या नकळत त्याला उघडा असताना टक लावून बघायची.ती टक लावून बघते हे गुरूनाथच्या लक्षात आल्यावर सुम्या सहाजीकच लाजायची.

गुरूनाथ स्वच्छ आंघोळ झाल्यावर सफेद लेंगा आणि फुल शर्ट घालून अभ्यासाला बसायचा.
“अगो, सुम्या न्हाऊन घे भाऊ थोड्यावेळांत जेवंक येतले”
असं सुम्याच्या आईने तिला ओरडून सांगीतल्यावर सुम्या आंघोळीला जायच्या तयारीला लागायची.
हे गुरूनाथच्या कानावार पडल्यावर तो अभ्यास तसाच टाकून गडग्यावर उंच जागी जाऊन बसायचा. सुम्या नेसतं लुगडं घरात सोडून त्याऐवजी जुन्यार नेसून न्हाणी-घरात आंघोळीला जायची.पाथरीवर बसून अंगातली चोळी कपडे धुवायला ढोणीत टाकायची.पदर अंगाभोवती लपेटून हंड्यातलं गरम पाणी बादलीत घेऊन चार तांबे अंगावर ओतून हमाम चोळून अंग धुवायची.गुरूनाथ बघेल म्हणून त्याच्याकडे पाठमोरी होऊन बसायची.अंग चोळताना हातातल्या काचीच्या कांकणाची किण किण गुरूनाथचं लक्ष वेधून घ्यायची. पाण्याने चिंब झालेला पदर पुढे ओडून पिळायची.पाणी पिळलेल्या पदराने तोंड आणि अंग पूसून घेऊन तसाच तो पदर अंगाभोवती लपेटून ओल्या जुनार्‍यात धावत पळत घरात जायची.
गुरूनाथाला तिचं आंघोळ करतानाचं लाजणं मुरडणं खूप आवडायचं.

सुम्या घरात्त गेल्यावर गुरूनाथ गडग्यावरून खाली उतरून सोनचाफ्याची फुलं काढून हाताच्या ओंजळीत धरून तिला देण्यासाठी सुम्याला साद घालायचा.
सुम्या धुतलेलं लुगडं नेसून चोळी अंगात घालून चोळीची गाठ बांधत बांधत गडग्याजवळ यायची.तिचा पदर तिच्या दातात धरलेला असायचा.गाठ घट्ट बांधून झाल्यावर पदर खांद्यावर टाकून दोन्ही हाताची ओंजळ करून गुरूनाथ देत असलेली सोनचाफ्याची फुलं आपल्या ओंजळीत घ्यायची.

त्याचवेळेला दोघांच्या अंगाचा एकमेकाला स्पर्श व्ह्यायचा.गुरूनाथ तिच्या चेहर्‍याकडे टक लावून पहायचा. तो ,निरागस,निर्मळ, नावीन्याचा स्पर्श बरच काही सांगून जायचा.सुम्या ओंजळीतली फुलं गडग्यावर ठेवून त्यातलं एक फुल,तिच्या लांबसडक केसाच्या बांधलेल्या आंबाड्यात, दोन्ही हात वर करून, खोवण्याच्या प्रयत्नात ती असताना,गुरूनाथची नजर ढळलेली पाहून तिला लाज वाटायची.त्याच्याकडे पाठमोरी होऊन सुम्या ते फुल आंबाड्यात खोवायची. गडग्यावर ठेवलेली सोनचाफ्याची फुलं ओंजळीत घेऊन गुरूनाथकडे बघत हसत हसत लगबगीने आपल्या घरात जायची.तिच्या उजव्या गालावरची खुललेली खळी नकळत त्याला थॅन्क्यू म्हणायची.

सुम्या,गुरूनाथचा हा प्रणय बरेच दिवस चालाला.आणखी पुढे शिकण्यासाठी दोघंही शहरात गेली.सुम्या पुण्याला गेली. गुरूनाथ मुंबईला गेला.पुढे बरीच वर्ष त्यांचा एकमेकांचा संपर्क नव्हता.सुम्या शिक्षण पुरं झाल्यावर परत कोकणात आली.सुम्याचं लग्न ठरलं होतं.पुण्याचाच मुलगा होता.गुरूनाथला मुली सांगून यायच्या.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत एकदा गुरूनाथ कोकणात त्याच्या घरी आला होता.हे सुम्याला कळलं.
सुम्या आलेली त्याला कळलं.सुम्याचं लग्न ठरल्याचं त्यावेळी त्याला कळलं.गुरूनाथ उदास झाला होता.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी उठल्यावर सुम्या आंघोळ करून बाहेर केव्हा येईल याची गुरूनाथ वाट पहात होता.कारण मधल्या काळात आता दोघांच्याही घरात बाथरूम बांधल्या गेल्या होत्या.बावीला पंप जोडून नळाने पाणी घरात आणलं होतं.गरम पाण्याचे गिझर लावले होते.सहाजीकच बावी जवळच्या झापांच्या आडोश्याने बांधलेली न्हाणी-घरं आता राहिली नव्हती.फक्त पाथरी आणि ढोण्या जागच्या जागी होत्या. कवाथे आता मोठे होऊन माडासारखे वाढले होते.
सुम्याच्या आईला मोठ्याने ओरडून,
“अगो,सुम्या न्हाऊन घे भाऊ जेवूंक येतले”
असं ओरडून सांगायची गरज उरलेली नव्हती.
हे केव्हाच गुरूनाथच्या लक्षात आलं होतं.

गुरूनाथची आंघोळ झाली होती.शहरातल्या रहाणीची सवय होऊन तो आता जीन प्यांट आणि सफेद शर्ट घालायचा.
गुरूनाथ आत बाहेर करत होता.त्याला सुम्याची आंघोळ झाली की नाही हे समजायला हवं होतं.वाटपाहून शेवटी त्याने सोनचाफ्याची फुलं काढायचं ठरवलं.सोनचाफा आता बराच उंच झाला होता.त्याने शीडी लावून ओंजळभर फुलं काढली आणि गडग्याजवळ येऊन सुम्याला साद घातली.
सुम्या त्याच्या सादेची वाटच बघत असावी.सुम्याल्या पण शहरी रहाणीची सवय झाल्याने तिने चोळी लुगडं घालायचं बंद केलं होतं.घरात ती गाऊन घालायची.तसाच एक सिल्कचा रंगीत गाऊन आणि खांद्यावर सफेद ओढणी घेऊन लगबगीनेत ती बाहेर आली होती.नेहमीच्या जागी गडग्याजवळ गुरूनाथ उभा होता.सुम्या गडग्याजवळ येऊन आपल्या दोन्ही हाताची ओंजळ करून त्याच्या ओंजळीतली फुलं आपल्या ओंजळीत घेत होती. खूप वर्षानी एकमेकाच्या हाताला स्पर्श झाला होता.हा स्पर्श बरंच काही सांगून गेला होता.पण त्या वयातला स्पर्श आणि आताचा स्पर्श ह्यात बराच फरक झाला होता.ते निर्मळ, निरागस, नावीन्याचे दिवस आता राहिले नव्हते.
परिस्थितीत आता बदल झाला होता.दोघांनाही ते कळत असावं,कारण उघड होतं.

सुम्याने पुर्वीसारखं फुलं गडग्यावर ठेवून एक फुल आंबाड्यात खोवण्यासाठी दोन हात वर करून मागे नेले होते.आणि गुरूनाथची नजर तिच्या चेहर्‍यावरून ढळली होती.तिच्या बेरक्या नजरेतून ते दृश्य सुटलं नाही.तिने लगेचच पाठमोरं होऊन ते फुल ती आंबाड्यात खोचू पहात होती.पण सुम्याचा आता आंबाडा नव्हता.लांब सडक केस कापून तिने खांद्यावर रुळतील एव्हडे तोकडे केले होते.हे लक्षात आल्याबरोबर तिने ते फुल आपल्या कानाच्या पाळीवर खोचलं.गडग्यावरची फुलं तिच्या ओंजळीत घेऊन पुन्हा तिने गुरूनाथकडे हसून बघीतलं.लगबगीने परत घरात जाताना,तिच्या उजव्या गालावरची खळी खुलली पण ती नकळत थॅन्क्यू न म्हणता सुम्याच मोठ्याने थॅन्क्यू म्हणाली.

तो फरक गुरूनाथच्या लक्षात आला.गुरूनाथ उदास झाला होता.पाठ फिरवून त्याने सोनचाफ्याकडे बघीतलं.

“चाफा बोलेना, चाफा चालेना
चाफा खंत करी, काही केल्या फुलेना”

हे गाणं त्याला क्षणभर आठवलं.

पण खरं तर चाफा त्याला म्हणाला होता.
“मी आहे साक्षीला”

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

हि(लरी) अमेरिकन दुर्गा आता मागे वळून बघायची नाय.

“काय रे भाऊ वाजपयीनी इंदिरा गांधीना दुर्गाची उपाधी दिली होती ना?”

“अगदी बरोबर.इंदिरा गांधीने,बंगलादेश निर्माण करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते.”

“मग तू हिलरीला अमेरिकन दुर्गा असं संबोधून काय सांगयला बघतोयस रे भाऊ?”

“अरे,ज्यावेळी एखादी स्त्री आपली मर्दूमकी दाखवून देशाला आपला नैतिक आदेश आणि प्रामाणिकपणाची कृती दाखवण्याच्या प्रयत्नात असते तेव्हा तिला दुर्गा असं संबोधतात.”

“पण दुर्ग म्हणजे एखाद्या किल्ल्यासारखी जागा जी संरक्षीत असते आणि दुसरा त्या ठिकाणी पोहचूं शकत नाही.असंच ना रे भाऊ?”

“अरे,एव्हडंच नाही तर अशी स्त्री की जी,अरेरावी,मत्सर,पूर्वग्रह,तिरस्कार,क्षोभ,लालसा आणि स्वार्थ अशा गोष्टींचा पाडाव करून आपलं सामर्थ्य दाखवते”

“पण जास्तकरून हे उजवे आणि प्रतिगामी हिलरीला अगदी तू लिहितोस त्याच्या उलट समजतात ना रे भाऊ? का माझं काही चूकलं का?”

“नव्हे, नव्हे तूझं काहीही चूकलं नाही.अरे गेले ३०,३५ वर्षं हे उजवे हात धुऊन तिच्या मागे लागले आहेत.आता, राजकारणात पडल्यावर वैमनस्य,चुरस वगैरे आलंच ना?.
व्हाईट वॉटर प्रकरण म्हणू नको,
मॉनिका लुइन्स्की प्रकरण म्हणू नको,
इमेल प्रकरण म्हणू नको,
क्लिन्टन फॉउन्डेशन म्हणू नको,
ह्या प्रकरणातून काही ना काहीतरी कुजका धागा काढून हिलरीला सतवायला ह्या उजव्याने प्रयत्न सोडलेले नाहीत.
आणि गम्मत म्हणजे त्या सर्व प्रकरणातून तिने सईसलामत सुटून घेऊन त्यांना ढेंगा दाखवायला तिने काही कमी केलं नाही.

अरे तळ्यात उडी घेतल्यावर पायाची मळ खायला मासे चावा घेत असणारच.तिला एक माहित आहे की
कितीदाही नॉकाऊट केलं तरी उठून उभं रहायचं आणि पुन्हा लढत रहायचं.आणि ह्यामुळेच अमेरिकेच्या इतीहासात कधी न घडलं ते म्हणजे पहिली स्त्री प्रेसिडेंटसाठी नॉमिनेट व्हायला ती कारणीभूत झाली.
लेबर-डेची सुट्टी संपली.आता प्रचाराला उधाण येणार.२६ सप्टेंबरला हिलरी आणि डॉनॉल्ट ट्रम्प ह्या दोघामधे डिबेट होणार.आयुष्यभर डिबेट करण्यात जिने रस घेतला तिला अशी ही इलेक्शनपूर्वी येणारी तीन डिबेट्स “किस पेडकी पत्तीच” असणार.”

“हिलरीबद्दल तुला इतकं का रे वाटतं भाऊ?”

“अरे,त्याला बरीच कारणं आहेत.एक म्हणजे एव्हड्या मोठ्या पदावर एक स्त्री विराजमान होण्याचा संभव आहे.हे मला मनापासून आवडलं.गेल्या २४० वर्षाची अमेरिकेच्या इतिहासातली पुरुष प्रेसिडेंट होत आला आहे ही मिरासदारी ती मोडण्याचा संभव आहे.. जगातल्या बहुतेक सर्व स्त्रीयांना स्त्री-वर्गाची एक अतिशय पावरफुल स्री म्हणून अभिमानाची गोष्ट आहे असं वाटण्याचा संभव आहे.बहुतांश स्त्री-वर्गाचा आणि लहान मुलांचा तिच्याकडून काहीना काही फायदा होण्याचा संभव आहे.”

“हिलरी प्रेसिडेंट झाली तर ती कमांडर-इन-चीफ होणार म्हणजे रे काय भाऊ?”

“अरे,म्हणजे ती विमान-दल,पाय-दल आणि सागरी-दल ह्या तिन्ही दलांची चीफ कमांडर होणार.जगातल्या सर्वात शक्तीशाली मिलीटरी तिच्या आज्ञेत असणार. शिवाय एक हजार न्युकलीअर बॉम्बचं बटण दाबण्याचं तिच्याकडे सामर्थ्य असणार.”

“आता मला कळलं,म्हणूनच तू तिला अमेरिकन दुर्गा म्हणतोस का रे भाऊ?”

“होय अर्थात.”

“जसजसं ही निवडणूक रंगत जाईल तसतशी तू मला माहिती देशील ना रे भाऊ?”

“अगदी अलबत.”

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

शरद पोंक्षेच्या कविता.

“खरंच कविता ही एक नैसर्गीक निर्मिती आहे.अगदी तशीच कविता दुसर्‍याला सुचेल हे शक्य नाही.”

माझा मित्र शरद पोंक्षे नेहमीच कसल्यातरी तंद्रीत असल्यासारखा मला दिसायचा.मला त्याचं भारी कौतुक वाटायचं.एक मात्र नक्की तो कविता खूप करायचा.मी कधी त्याला भेटलो तर ताजी कविता मला वाचून दाखवायचा.
“हे तुला कसं सुचतं.?”
असा मी त्याला नेहमी प्रश्न करायचो.पण सरळ उत्तर देण्याऐवजी हश्यावर न्यायचा.एकदा मी त्याच्या खणपट्टीला लागलो.
“तू कविता चांगल्या करतोसच.शिवाय तुला संगीतही चांगलं कळतं.ह्याचा उगम कुठे झाला?”
असा मी त्याला प्रश्न केला.
माझा प्रश्न ऐकून शरद हसला पण का कुणास ठाऊक ह्यावेळी मला काहीतरी सांगावं असं त्याला वाटलेलं दिसतं.

मला म्हणाला,
“मला आठवतं माझ्या लहानपणी शाळेत असताना,जरा का एखाद्या शिक्षकाने आम्हाला कविता लिहायला सांगीतली तर,बरेच आम्ही त्या गोष्टीची उपेक्षा करायचो.जर का आमच्या शिक्षकाने, जडजड शब्द दिले आणि त्या उप्पर क्लिष्ट व्याकरणाचं त्या शब्दांना आच्छादन असून त्याचा अर्थ समजणं कठिण जावं अशी परिस्थिती आल्यास कविता लिहिणं म्हणजे काय तरी भयंकर गोष्ट आहे असं वाटल्याशिवाय रहायचं नाही.परंतु,कवितेचा समर्थक म्हणून शिक्षक जे काय कराचे ते विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने बरोवर नाही असं मला वाटायचं.सगळेच पाडगावकर किंवा सुरेश भट असू शकत नाहीत.तरीसुद्धा कविता ह्या शब्दाबद्दल आम्ही सर्व पक्षपाती आहोत.कविता काही कागदाच्या पानावर लिहून त्याचं पुस्तकात रुपांतर करून झाल्यावर सर्व काही झालं असं म्हणणं चुकीचं होईल असं मला वाटतं,कारण कवितांचं अस्तित्व फक्त पुस्तकात असतं हे काही खरं नाही.”
एव्हडं शरदने मला सांगीतल्यावर मी मनात विचार केला आज बेटा मला त्याचं एकंदर गुपीत सांगणार आहे असं वाटलं.

मला शरद म्हणाला,
“मला वाटतं,कविता वादळातून निर्माण झालेल्या असंबंद्ध लयीत असते.पावसाची सर पडून गेल्यावर जमीनीतून निर्माण होणार्‍या सुगंधात असते.ती सदैव आपल्या अवती-भोवती असते.थोडं खनन करावं लागतं एव्हडंच.
माझ्या लहानपणी मला संगीतात विशेष रस नव्हता.माझ्या आजोळी गेल्यावर घराच्या मागे पसरलेल्या रानात गेल्यावर,जणूं कुणीतरी जादूकरून निर्माण झालेला किलबीलाट किंवा पिंपळाच्या पानातून वार्‍याच्या झोतीबरोबर निर्माण होणारी सळसळाट ऐकायला यायचा.रेडियोतून येणारं एखादं गाणं त्याची बरोबरी करील असं मला कधीच वाटलं नाही.असं का हे मला कधीच कळलं नाही.जसा मी मोठा होत गेलो तसा ह्याचं कारण काय असावं ह्याचा मी शोध घेत राहिलो.

काही वर्षानी माझे आजी-आजोबा निधन पावले.त्यांच्या पश्चात माझ्याकडून जणू नकळत करार लिहिला गेलेला होता की ते रानातलं संगीत मला ऐकायला निर्बंध आला होता.असं मला मनात वाटायचं.
रानातलं ते संगीत मी पहिल्यांदा ऐकलं तेव्हा ११ वर्षाचा होतो. इतर कुणाला ते संगीत पेटीवर वाजवलेलं एखादं गाणं वाजवल्या सारखं वाटलं असावं. पण मला मात्र ते संगीत जणू माझं जीवन आणि माझं चैतन्य माझ्या प्राक्तनाला आत्मसमर्पित केल्यासारखं वाटलं होतं.असं मला वाटणं हे काही एखादं दिखावटी रुपक नव्हतं.ते संगीत ऐकता ऐकता मिटलेल्या माझ्या नजरेसमोर बेरंगी रंग शालीनतापूर्वक संगीताच्या लयीबरोबर नृत्य करीत असल्याचे मला भासत असायचे.

कदाचीत कुणी म्हणेल की ती माझ्या मेंदूतली भ्रामक दृष्यं असावीत.कसं का असेना ती दृष्यं माझ्या विचारांचे श्वास होते,माझ्या आश्चर्याची ती भाषा होती.
माझ्या उभ्या आयुष्यात माझ्या मेंदूत येणारे ते रंग खरा अर्थ शोधून काढणारं कदाचीत एक जनीत्र असेल.माझ्या उर्वरीत आयुष्यात कठीण प्रसंग आलेच नाहीत असं मुळीच नाही.परंतु,अशावेळी माझ्या आजोळच्या रानातलं ते संगीत नेहमीच माझ्या मदतीला यायचं.
तसंच मला कधी तंद्री लागली की कवितेसाठी चार शब्द सुचतात.ते रानातलं संगीत माझ्या मदतीला येतं.त्याच्या आधारावर कवितेतली नंतरची यमकं सुचतात त्याला अनुसरून शब्द सुचतात.आणि मग कविता तयार होते.संगीतही तयार होतं.हे कसं झालं ह्याचा मी शोध घेतो पण मला शोध लागत नाही.”

हे सर्व शरदने मला सहजपणे सांगीतलं.मला त्याचं कौतूक नक्कीच वाटलं.

मी त्याला म्हणालो,
“खरंच कविता ही एक नैसर्गीक निर्मिती आहे.अगदी तशीच कविता दुसर्‍याला सुचेल हे शक्य नाही.हे सर्व नैसर्गिक असावं.तू मला म्हणालास ते मला पटतं.तुझ्या मेंदुतली ती दृश्य असावीत.प्रत्येकाचा मेंदू सारखाच नसतो.निरनीराळ्या कल्पनेचा जन्म ज्याच्या त्याच्या मेदूतूनच होत असतो.लहानपणी तुझ्या मनावर रानातल्या त्या नैसर्गीक संगीचा झालेला परिणाम हा त्या कवितांचा आणि संगीताचा परिपाक असावा.”

माझं हे ऐकून शरद फक्त हसला.कुणास ठऊक कदाचीत त्याला माझं म्हणणं पटलं असेल.

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

१४ ऑगस्ट २०१६

८३ वर्षाचा झालो.आज मनात आलं….

सुचलं तेव्हडं लिहावं
दिसलं त्तेव्हडं वाचावं
रुचलं तेव्हडं ऐकावं
आवडलं तेव्हडं बोलावं
विचारलं तेव्हडं सांगावं
दिलं तेव्हडं घ्यावं
पचलं तेव्हडं खावं
जमलं तेव्हडं चालावं
जीवन तृप्त असावं

आणि कुणी म्हटलं तसं

“ह्या जन्मावरं
ह्या जगण्यावरं
शतदा प्रेम करावं”

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

ती गोड गाणी कशी मी गाऊ?

(अनुवाद)

प्रीतिची वचने कशी बरे मी पाळू?
भोवतालच्या ज्वाळांना कशी मी सांभाळू?
प्रीतिला रोखणारी भिंत कशी मी उखडू?

असतील अगणीत गोड गाणी
वेदनेमधे डुबलेली
असताना तुटलेली तार अंतराची
ती गोड गाणी कशी मी गाऊ?

असताना व्यथेचा भार अंतरात
संभाळीन त्याला सुलभतेने
पण असताना भार जीवनाचा
ती व्यथा कशी मी संभाळू?

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

माझ्या आजोळचे संस्कार आणि पर्यावरण

“निसर्गाला आपल्याशी दोस्ती करायला बिनातक्रार मोकळा मार्ग माहित असतो असं मला वाटतं.”…गंगाधर.

गंगाधर तेंडूलकर,माझा जुना दोस्त.आमच्या लहानपणी आमच्या आजोळी आम्ही दोघानी खूप मजा मारली.पण गंगाधरावर जे निसर्गाचे संस्कार झाले ते त्याने उर्वरीत आयुष्यात तंतोतंत पाळले.आता तो निवृत्त झाला आहे.त्या दिवशी आम्ही आमच्या लहानपणीच्या गप्पा मारित होतो.

मी त्याला विचरले,
“काय रे गंगा,आपण दोघे लहानपणी आजोळी खूप हिंडलो फिरलो.मी पण माझी कारकीर्द संशोधनात केली.पण तुझ्यावर मात्र निसर्गाचे एव्हडे परिणाम झालेले दि़सतात की तू चक्क पर्यावरणावर कारकीर्द करायला वळलास.हे कसं?”

गंगाधर मला म्हणाला,
मी लहानपाणी माझ्या आजोबांकडेच वाढलो.त्यावेळी,आजुबाजूचा परिसर पूर्णपणे झाडा-झुडपानी पसरलेला होता.वर पर्यंत चढण्यासारखी अनेक झाडं, वृक्ष होते.बाजूला एक खाडी होती त्यात आमची होडी फिरवायला सोय होती.आणि आमचे आजुबाजूचे शेजारी त्यांच्या परसामधून मुक्तपणे हिंडायला परवानगी द्यायचे.त्या लहानपणीच्या दिवसात,निसर्ग आमचा सहचर आणि प्रदाता आहे असं आम्हाला वाटायचा.ती खाडीतली माती,चिखल आणि लहान मोठे गोटे आमच्या उघड्या बोडक्या पायांना स्थिरचित वाटायचे.जेव्हा उन्हाळा मी म्हणायचा, असह्य वाटायचा त्यावेळी वड-वृक्षाची झाडी आम्हाला आमच्या डोक्यावरचं छत वाटायचं.
मला आठवतं अशावेळी आम्ही जमीनीवर सरळ लोळत असायचो,खालच्या पाल्यापाचोळ्यावर डोकं दाबल्यासारखं करून त्या सर्द-दमट पानांचा गार-शीतल स्पर्शाचा अनुभव घ्यायचो.”

“ते मलाही आठवतं पण मला नवल वाटतं तुला निसर्गाने एव्हडं कसं आकर्षित केलं?” मी त्याला विचारलं.

माझ्या प्रश्नावर खूष होऊन तो म्हणाला,
“मला असं वाटतं की निसर्ग जरूरीच्या वेळेला आपल्याला कवटाळत असतो.मला अशाच एका संध्याकाळची आठवण येते की माझं पोरगेलं हृदय अस्वस्थ आणि कष्टी झालं होतं.त्या घटनेची आठवण जरा आता पुस्स्ट झाली असली तरी,माझी स्मृती अजिबात पुसून गेलीली नाही.ज्यावेळी मी त्या भव्य वडाच्या झाडवर फांदीचा आधार घेऊन वरवर चढत जात होतो,आणि खाली पाहिल्यावर मी मुसमुसून रडायला लागलो होतो.त्याचवेळी त्या फांदीने मला कवटाळून घेतलं होतं.वार्‍याच्या झोताबरोबर मला त्या फांदीने वर उचलून धरलं होतं.माझे डोळ्यातले अश्रू सुके पर्यंत त्या फांदीने मला आधार दिला होता.झाडावरून खाली उतरल्यानंतर मी माझ्या आईला विचारलं पण, की तू माझ्या मदीतीला का धावून आली नाहीस.लगेचच माझी आई मला म्हणाली,”तू त्या वडावर तूरतूर चढून फांदीवर झेपावला होतास त्याचवेळेला मी समजले होते की तू पूर्ण सुखरूप असणार.कारण झाडं-पेडं म्हणजेच निसर्ग आहे.आणि निसर्ग आपला कैवारी असतो.तो तुला संभाळून घेणार ह्यावर माझा पूर्ण वि़श्वास होता.आणि तूही त्यातून खाहीतरी शिकशीलच असं माझ्या मनात आलं होतं.

जसा मी मोठा होत गेलो तसा,मी माझं निसर्गावरचं प्रेम आणि पर्यावरणाचा आदर ठेवीत गेलो त्यामुळेच की काय मी माणसाच्या स्वास्थ्यावर पर्यावरणामुळे होणार्‍या परिणामाच्या अभ्यासाची कारकीर्द अवलंबली.बरेच वेळां मी निसार्गाला सुक्ष्मदर्शक यंत्रातून त्याने निर्माण केलेल्या पाण्याला न्यहाळत असतो.त्या पाण्याची गुणवता आणि त्यामुळे प्रकृतीवर होणार्‍या परिणामाची शोधाशोध करीत असतो. पाण्याच्या थेंबाच्या एक लक्षांस भागावर शोध घेऊन,त्यात असलेल्या पार्‍याचा अती-अस्तीत्वाचा लहान विकसनशील मुलाच्या मेंदूवर होणारे परिणाम किती भयानक होतील हे पहात असतो त्याचा अहवाल लिहून ठेवीत असतो.

माझे विचार बहुदा परियावर्णाच्या नितीशास्त्रात,त्याच्या नियमात आणि त्याच्या रोगपरिस्थितिविज्ञानात मश्गूल झालेले असतात. निसर्गाचे हे सर्व विभाग आपल्याला त्याचा दृष्टीकोन दाखवून देतात आणि त्यातूनच नैसर्गीक जग कसं काम करतं ह्याचा पडताळा होतो. खरोखरच निसर्गाच्या उत्सर्ग दर्जाज्याबाबत जे शब्द आहेत, तथ्य आहे,धोरणं आहेत,नियम आहेत त्याचा विचार करून त्यात मी हरवला जातो.आणि ह्या गोष्टी खरोखरच माणसाच्या स्वास्थ्यासाठी पुरेसे काळजी करणारे आहेत का ह्याबद्दल संभ्रमात असतो. मला असं वाटतं की,एकदा का आपण निसर्गाशी सख्य ठेवीत राहिलो की,तो आपल्याला कधीच गैरविश्वास दाखवणार नाही.मी ज्या ज्या वेळी सकाळच्या आनंदी वातावरणात माझ्या कामावर जात असतो त्या त्या वेळी पिंपळाच्या पानातून जाणारा वारा पानांची सळसळ केल्याशिवाय रहात नाही.जणू ती सळसळणारी पानं माझ्याशी संवाद साधत असावीत असं मला वाटत असतं.
अशा ह्या निसर्बाच्या सर्व घटना, माझ्या कामाच्या बाबतीत आठवणी आणणार्‍या गोष्टीबद्दल आणि त्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या तारखाबद्दल विचार येऊन, विचलित झालेलं माझं मन जाग्यावर आणण्यासाठी माझ्या ह्या निसर्ग मित्राची आठवण करून देतात.ह्या मित्रानेच मला गेली कित्येक वर्ष समर्थित केलेलं आहे.दिलासा दिलेला आहे.ह्या माझ्या खूप जून्या आणि अरक्षित मित्राला सावरण्यासाठी आणि त्याने मला सोबत दिल्याबद्दल माझ्या मनात त्याचे आभार मानण्यासाठी खूप तीव्र इच्छा येतात.”

“खरोखरच,तुझ्या बरोबर चर्चाकरून मी निसर्गाबद्दल बरंच काही शिकलो”
असं म्हणून मी त्याची रजा घेतली.

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

सांगशील का ते दिवस कुठे गेले?

(अनुवाद)

नयन सांगती कथा प्रीतिची
तरूण जीवनाची अन सुखी दुनियेची
का जाळूनी करीशी दैना माझ्या घरट्याची?
का जीवना लटूनी आयुष्य नष्ट केले गेले ?
सांगशील का ते दिवस कुठे गेले?

माझ्या ममतेचा विसर तुला आला कसा?
माझ्या अंतरीचा दाह उपेक्षीत केलास कसा?
नको तू विचारू प्राण माझा थकला कसा?
कसे दिवस आले अन ते कसे गेले?
सांगशील का ते दिवस कुठे गेले?

प्रीति करूनी विसरलीस प्रीतिची रीति
जशी अनुरति करिती पंतग अन ज्योती
आता फक्त माझे उदव्हस्त उपवन राहिले
अंतरातले मनोरथ अंतरातच सामावले
सांगशील का ते दिवस कुठे गेले?

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)